Formular consimtamant prelucrare date personale

 

Societate:
SC. MAYA RENT A CAR .SRL

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Subsemnatul/a ……….…………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea …………….……………………..…, judeţul ….……………………, strada……………………………………………………………., posesor al CI seria …..……, numărul………………………, eliberat de ……………………………………………………, la data de ………………….., CNP………………………………………, , îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către ____________________________________________________________________________.

Sunt informat de către beneficiar – că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul UE 679/2016), transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Nume, prenume:__________________________
Semnătura,

Data: ______/______/_________